horoscopensite.nl

Ethisch Beleid

ACHTERGROND


De gedragscode van horoscopensite.nl vereist naleving van de wet van ieder land waarin we zaken doen. Onze standaarden gaan verder dan het wettelijke minimum en vereisen een hoog gedragsniveau. Van werknemers van horoscopensite.nl wordt verwacht dat ze alle wetten met betrekking tot ons bedrijf naleven en in ieder opzicht eerlijk, rechtvaardig en integer handelen. De beschreven gedragscode moet worden beschouwd als meer dan een stel regels. Het is een verklaring van overtuigingen die in de meeste situaties als leidraad moet dienen voor het gedrag van de werknemers. U kunt de meeste ethische vragen op de werkplek oplossen door de tijd te nemen om te overdenken of u eerlijk en rechtvaardigt handelt ten opzichte van uw collega's, de klant, leveranciers en het publiek dat op ons bedrijf vertrouwt.


Positieve verantwoordelijkheden


Iedere horoscopensite.nl-werknemer heeft een individuele verantwoordelijkheid om ethisch om te gaan met onze klanten en leveranciers, collega's en het publiek. Van alle werknemers wordt verwacht dat ze meer doen dan alleen onethisch gedrag vermijden. Ze moeten ook het initiatief nemen en positieve verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit, eerlijkheid en rechtvaardigheid.


Van werknemers wordt verwacht dat ze ethische betrokkenheid tonen en werkelijk of vermoedelijk ethisch wangedrag aan hun Manager of een Directeur melden, zoals wordt verwacht. Eerlijkheid vereist ook dat werknemers weigeren actief of passief deel te nemen aan het verhullen van dergelijk wangedrag. Van iedere werknemer wordt verwacht dat hij volledige medewerking verleend aan onderzoek naar ethische kwesties door horoscopensite.nl. "Een oogje dichtdoen" ten opzichte van mogelijke ethische kwesties is in directe tegenstrijd met de betrokkenheid van horoscopensite.nl bij eerlijkheid en integriteit en is niet aanvaardbaar.


Belangenconflict


Van werknemers, hun echtgenoten en andere naaste familieleden wordt verwacht dat ze externe belangen of activiteiten die ten koste kunnen gaan van de belangen van horoscopensite.nl, vermijden. Dergelijke betrokkenheid zou de loyaliteit van een werknemer tussen horoscopensite.nl en het externe belang kunnen verdelen en zo een mogelijk belangenconflict kunnen scheppen. Zakelijke betrokkenheid niet via horoscopensite.nl met een concurrent, leverancier of klant is strikt verboden. Dergelijke belangen kunnen de objectiviteit van de werknemer bij het bevorderen van de belangen van horoscopensite.nl beïnvloeden.

Werknemers mogen niet werken voor en geen advies of raad bieden aan een concurrent, leverancier of klant. Werknemers mogen in hun vrije tijd geen nevenactiviteiten ondernemen die concurreren met, verkopen aan of kopen van horoscopensite.nl en moeten financiële investeringen in concurrenten, leveranciers of klanten vermijden, afgezien van nominale investeringen in openbare bedrijven.

Ontvangst van giften


Giften van leveranciers, klanten of concurrenten aan horoscopensite.nl-werknemers wekken de schijn, zo niet de werkelijkheid, van oneerlijke of onrechtvaardige handelspraktijken. Het is het beleid van horoscopensite.nl dat alle zakelijke beslissingen onpartijdig en eerlijk gemaakt moeten worden, en niet op basis van giften die aan werknemers worden gedaan. Geen enkele werknemer, of zijn of haar familie, mag vragen om gunsten, giften, leningen of andere voordelen (inclusief service en kortingen en materiële goederen) of deze ontvangen van een leverancier, klant of concurrent. De enige uitzondering op dit beleid is dat werknemers redelijkerwijs gastvrijheid of geschenken (geen geld) met een nominale waarde die gebruikelijk aangeboden worden aan anderen met een vergelijkbare relatie met de leverancier, klant of concurrent aan mogen nemen. horoscopensite.nl-werknemers moeten hun gezond verstand gebruiken om te besluiten of ze een geschenk van nominale waarde of gastvrijheid aanvaarden en moeten alle twijfels en vragen oplossen voor ze het aanbod aanvaarden.


Gebruik van horoscopensite.nl-middelen


Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om horoscopensite.nl-middelen, waaronder tijd, materiaal, apparatuur en eigendomsinformatie uitsluitend voor zakelijke doeleinden voor horoscopensite.nl te gebruiken en niet voor hun persoonlijk voordeel. Ieder persoonlijk gebruik, zonder de vereiste toestemming, staat gelijk met diefstal. horoscopensite.nl-eigendom, zoals werkplaatsapparatuur en gereedschap, kantoormateriaal en –faciliteiten, mogen door werknemers alleen voor horoscopensite.nl-doeleinden worden gebruikt. Gebruik van dergelijke eigendommen in verband met gemeenschapsactiviteiten of sociale of persoonlijke activiteiten van de werknemer mogen alleen worden toegestaan door uw Manager of door een lid van het Group Executive Management-team.


Entertainment en giften


horoscopensite.nl gelooft dat zakelijke beslissingen door de klanten uitsluitend op basis van de kwaliteit, service en prijs van horoscopensite.nl en andere concurrerende factoren moeten worden genomen. Giften van nominale waarde en gastvrijheid kunnen worden aangeboden met het oog op het bevorderen van het image van horoscopensite.nl, de presentatie van goederen of diensten en het bevorderen van goede relaties met zakelijke partners. Als dit verder gaat en de klant het gevoel krijgt dat hij verplicht is om horoscopensite.nl buitengewoon te overwegen, zijn deze onaanvaardbaar.


Betalingen aan derden


Betalingen mogen alleen door horoscopensite.nl aan derden worden gemaakt voor diensten of producten die strikt genomen aan horoscopensite.nl zijn geleverd. Geen enkele horoscopensite.nl-werknemer mag een directe of indirecte betaling in de aard van een omkoopsom of een steekpenning aan een ambtenaar of het personeel van een klant, leverancier of concurrent uitkeren om zaken te bemachtigen of te behouden of voor een ander doel.


Marketingpraktijken


Het beleid van horoscopensite.nl is om alle wetten inzake concurrentie en handel na te leven en alleen ethische en gepaste methodes te gebruiken om horoscopensite.nl-producten te verkopen. Alle horoscopensite.nl-klanten worden eerlijk en gelijk behandeld en er worden geen voorkeursvoorwaarden voor de handel of andere behandeling toegekend aan een klant met schending van een wet. Om de schijn van ongepast handelen te vermijden, verbiedt horoscopensite.nl absoluut overleg met concurrenten over prijzen, klanten of gebieden. Commissies en andere betalingen moeten goed worden gedocumenteerd en aangegeven aan de overheid, zoals vereist. Advertenties moeten altijd smaakvol zijn. Alle beweringen die in advertenties worden gemaakt moeten volledig houdbaar zijn.


Milieubescherming


horoscopensite.nl ondersteunt de overtuiging dat we allemaal de verantwoordelijkheid hebben om het milieu en de menselijke gezondheid volledig te beschermen. Het is noodzakelijk dat iedere horoscopensite.nl-werknemer verantwoordelijkheid aanvaardt voor het naleven van wetten en voorschriften die de bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid regelen. Niemand bij horoscopensite.nl koopt bewust een chemische-, of andere stof die illegaal is voor gebruik en werpt deze ook niet weg op een andere manier dan voorgeschreven is door de wet. Van Managers wordt verwacht dat ze alle relevante wetten en voorschriften in verband met milieubescherming bijhouden, indien nodig professioneel advies zoeken en verzekeren dat de wetten en voorschriften worden nageleefd. horoscopensite.nl blijft alternatieven zoeken op gevaarlijke methoden, stoffen of producten om de bescherming van het milieu en persoonlijke veiligheid te verzekeren.